DOBERMAN - súkromná stránka

Dolezite oznamy
Publikované: Piatok, 12.01. 2007 - 09:11:48
Vec: 11 SKJ


Prezídium SKJ na svojom zasadnutí dňa 15. 11. 2006 schválilo nasledovné zmeny:Doplnenia výstavného poriadku:


¨ Od 1.1.2007 nastupujú do súťaže o titul Víťaza plemena aj jedince z triedy veteránov ohodnotené známkou Výborný 1.
¨ Na výstavách usporiadaných chovateľskými klubmi pod záštitou SKJ v jednom kalendárnom roku, môžu byť zadané dve čakateľstvá na slovenské šampionáty – CAC a CAJC a v prípade, že klub bude z poverenia svetového, resp. európskeho chovateľského klubu organizovať svetovú alebo európsku špeciálnu/klubovú výstavu, môže na základe požiadania SKJ povoliť zadanie aj tretieho čakateľstva na slovenské šampionáty.


Platby za služby sekretariátu SKJ:


¨ V prípade, že chovateľ/žiadateľ neuhradí od 1. januára 2007 poplatky za výkony plemennej knihy a sekretariátu SKJ, bude účtovaný príplatok vo výške +50,- Sk za každú zaslanú upomienku k sume, ktorú má chovateľ/žiadateľ uhradiť.
Valné zhromaždenie SKJ schválilo na svojom zasadnutí dňa 18.12.2007:


Podklady k prihláške na zápis vrhu:


¨ od 1. mája 2007 je chovateľ povinný prikladať ku každej prihláške na zápis vrhu aj kópiu členského preukazu s platnou členskou známkou na príslušný kalendárny rok. Bez priloženej kópie členského preukazu s platnou známkou na príslušný kalendárny rok nebude vrh registrovaný.Prezídium SKJ na svojom zasadnutí dňa 22.12.2005 schválilo


Doplnenie výstavného poriadku:


¨ Na výstavách usporiadaných pod záštitou SKJ je prísny zákaz používania kozmetických prípravkov na úpravu srsti (spraye, púdre, laky), vyväzovanie psov na tzv. šibeniciach mimo doby nevyhnutne potrebnej na prípravu psa, stavanie psa proti psovi, tzv. hecovanie a hlasité povzbudzovanie spoza kruhu (double handling).
Porušenie týchto nariadení má za následok vylúčenie psa a vystavovateľa z výstavy.


Podmienky registrácie importovaných jedincov:


¨ Majiteľ psa dovezeného zo zahraničia, musí od 1. januára 2006 predložiť k registrácii importovaného jedinca okrem originálu exportného preukazu o pôvode psa aj potvrdenie od poradcu chovu, príp. veterinárneho lekára, o vykonaní kontroly tetovacieho čísla, resp. čísla mikročipu dovezeného jedinca. Tetovanie, prípadne čipovanie musí byť vykonané u chovateľa, nie dodatočne po dovezení jedinca na Slovensko. Potvrdenie musí vystaviť poradca chovu, resp. veterinárny lekár na Slovensku, nie zo zahraničia. Ak pes nie je ani tetovaný, ani čipovaný, musí si dať majiteľ na vlastné náklady vykonať genetické testy na preukázanie pôvodu k registrácii nahlasovaného psa. Bez tohto potvrdenia nebude plemenná kniha SKJ registrovať dovezeného jedinca.Tento článok si môžete prečítať na webe DOBERMAN - súkromná stránka
http://slovakia.doberman.sk

Tento článok nájdete na adrese:
http://slovakia.doberman.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=24